//js/ Regulamin - Danilov Solutions

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 1. DEFINICJE

  Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  4. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
  5. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://danilov.solutions, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.
  6. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia.
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.)
  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  10. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  11. Własciciel sklepu - Sklep internetowy danilov.solutions, dostępny pod adresem internetowym https://danilov.solutions/, prowadzony jest przez Sergey Danilov prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Danilov Solutions Sergey Danilov, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9512367257, REGON 368964922.
  12. Administrator – Danilov Solutions Sergey Danilov wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9512367257, REGON 368964922 będący Administratorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://danilov.solutions/, prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
  2. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień
   2. zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Usługi, oraz
   3. procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży
  5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.
 3. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
   1. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows,
   2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
   3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

  1. W celu zamówienia Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://danilov.solutions/, a następnie dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
  2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez naciśnięcie przycisku Kup Teraz
  3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
   1. imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
   2. numeru telefonu, oraz
   3. adresu e-mail
  4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
  5. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kup teraz”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty
  6. Klikając "Kup teraz" Klien akceptuję Regulamin Sklepu oraz oświadcza wolę zawarcia
z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  8. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 5. CENY USŁUG I FORMY PŁATNOŚCI

  1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
  2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
  3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Usługi:
   • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu Przelewy 24
 6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG

  1. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Usługi zakupionych przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail info@danilov.solutions
  3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji.
  4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia. 
 7. ZWROTY

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku nabycia Usługi, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia za pomocą adresu e-mail info@danilov.solutions. Klient ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
  2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
  3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku:
   1. świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej,
   2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, oraz
   5. dostarczania prasy.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
  5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 8. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. W przypadku Usług możliwe jest Zamienienie na wniosek Klienta
  2. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.
  3. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail info@danilov.solutions nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
  4. Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 50 zł brutto za szkolenie; Nieobecność Klienta na szkoleniu, bez uprzedniej, prawidłowej zmiany terminu Usługi, równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
  5. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail mail info@danilov.solutions nie później niż na 2 (dwa) dni przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
  6. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. info@danilov.solutions.
  7. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.
  8. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby Danilov Solutions organizowało nowe szkolenie. Danilov Solutions nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
  9. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa ppkt.7 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Danilov Solutions nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
  10. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
   3. niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu)
   4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
   5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
  11. Właściciel sklepu zobowiązuję się do udzielania odpowiedzi na pytania Klienta w ramach odbytego programu szkoleniowego w ciągu 30 dni od daty szkolenia. Pytania należy kierować tylko i wylącznie na skrzynkę info@danilov.solutions. Właściciel sklepu jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytanie Klienta przesłane drogą mailową najpózniej do 2 dni roboczysz licząc od daty otrzymania pytania.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚĆI

  1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
  2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane można zmieniać poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail info@danilov.solutions.
  3. Dane podane przez Użytkowników Serwisu w Formularzu, przetwarzane są przez Administratora tj. firmę Danilov Solutions Sergey Danilov, będącą w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Użytkownik zgadza się by w drodze umowy udostępniać powierzone Administratorowi dane osobowe innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji lub usprawnienia Usług, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
  5. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia stosowany przez nas 256-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.
  6. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości Użytkownika (dane osobowe). Dane te zostają przekazane bezpośrednio Właścicielowi sklepu, którego przedmiotowy Formularz dotyczy, w calu realizacji zamówienia.
  7. Każdemu Użytkownikowi, który wypełnił Formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Administratorowi, Administrator zapewnia w każdej chwili dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania w Formularzu uniemożliwia zamówienie usługi, której dotyczy Formularz.
  8. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Administrator zastrzega jednak, że może ujawnić współpracującym z nim Serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez siebie zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności Serwisu Administratora i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
  9. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, w szczególności wypełnia Formularz, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz potwierdza zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
  10. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
  11. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania ich danych osobowych, na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Administrator, ze względu na swoją szczególną sytuację, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.
  12. Wykorzystanie zgromadzonych danych
   1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
    1. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam;
    2. monitorowania aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników;
    3. kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
    4. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
    5. przesyłania informacji handlowych wysyłanych przez Administratora w imieniu własnym i na zlecenie innych podmiotów;
    6. egzekwowania przestrzegania Regulaminu
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
  4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. Regulamin wchodzi w życie 1 lutego 2018r.